Mashallah

 På vår verksamhet försöker vi tänka på miljön i allt vi gör och ta hänsyn till den så långt det går.

 Mashallahgruppen är ett socialt företag som vänder sig i första hand till människor som av olika skäl hamnat utanför arbetsmarknaden och behöver stöd att komma tillbaka till arbetslivet.Vår verksamhet startade januari 2016 som kooperativ och har idag ett flertal fungerande bransch inriktningar: kultur – textilgruppen, restaurang – och café (mat intresserade med och utan bransch erfarenhet).

 

Vi som arbetar på Mashallahgruppen brinner för integration och vill göra skillnad. Vi har alla lång erfarenhet av integrations- och arbetsmarknadsfrågor, som anställda, egna företagare och/eller inom ideellt arbete. Vi arbetar lika mycket med hjärnan som med hjärtat, vilket vi tror är en förutsättning för att lyckas hjälpa andra att komma vidare.

Arbetsträning innebär att deltagaren får möjlighet att arbetsträna utan krav på produktivitet. Vi utgår ifrån det positiva och det som deltagaren kan och klarar av och bygger vidare på detta. Vi strävar efter upplevelsen av begriplighet och hanterbarhet samt känslan av meningsfullhet och delaktighet. Tillsammans med deltagaren bygger vi en stabil grund att stå på i processen för att så småningom hitta rätt vägar vidare.

Målgrupperna är
• långtidsarbetslösa
• nyanlända.

Aktivitets- och arbetsförmågebedömning genomförs genom
• aktiv dialog med deltagaren
• praktiskt arbete på Mashallahgruppens arbetsträningsplatser
• deltagande i kompetenshöjande insatser

Alla ingår i ett arbetslag och arbetet skall så långt som möjligt fungera som en vanlig arbetsplats. För de som har behov av språkträning finns detta dels naturligt i arbetslagen dels som undervisning.

Följande arbetsträningsområden;
• kök/café
• Sömnad
• snickeri
• lokalvård
• administration
• datastuga
• marknadsföringsverksamhet, med bl.a. produktion av affischer och reklammaterial till att exponering och skyltning.
Vår verksamhet kommer att växa och utvecklas för att möta behov och efterfrågan på arbetsmarknaden. Detta utifrån deltagarna och deras olika förmågor, erfarenheter och behov.

Inom den praktiska arbetsträningen görs en bedömning av motoriken och processfärdigheten, det vill säga bedömning av hur hälsosituationen påverkar olika arbetsmoment – stående – sittande arbetsuppgifter, resan till arbete, samarbetsförmåga, förmåga till självständigt utförande av arbete och problemlösning, initiativförmåga och koncentration.

Vår främsta ledstjärna är att varje deltagare ska få en praktisk arbetsträning anpassad utifrån sina individuella förmågor och behov.